فهرست مطالب خبرنامه 152 تابستان 1396

تقویم همایش‌ها 

فهرست مطالب

سرمقاله

نوشته‌ها:

بخشی از یک کتاب: برنده در جنگ

اخبار انجمن

گردهمایِی‌های برگزار شده

اخبار دانشگاه‌ها

دانش‌آموختگان دوره دکتری

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

جوایز فرم‌های عضویت انجمن

تصاویر

تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 151 بهار 1396

تقویم همایش‌ها

فهرست مطالب

سخن آغازین

سرمقاله

نکته‌هایی در مورد آموزش و پژوهش در جامعه ریاضی ایران 

اندرز به ریاضیدان جوان

یا چاپ کن یا بمیر

ریاضی عمومی برای ریاضیدان‌ها مشکلات و راهکارها

مزایای عضویت انجمن ریاضی ایران در اتحادییه بین‌المللی ریاضی

بانوان ریاضیدان ایران،نیمه خاموش

یادنامه شادروان دکتر غلامرضا جهانشاهلو

بخشی از یک کتاب: برنده در جنگ

کشکول 2

معرفی و نقد کتاب

گردهمایی های برگزار شده

اخبار دانشگاه‌ها

دانش آموختگان دکتری

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

جوایز و فرم‌های انجمن ریاضی

تصاویر 

تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 150-149 پاییز و زمستان 1395

تقویم همایش‌ها

فهرست مطالب

اخبار انجمن

مقاله:

یاداشت‌ها:

کشکول ریاضی: «مردی که بی‌نهایت را می شناخت.»

هاردی و رامانوجان

میزگرد خلاصه چالش‌های پیش روی انجمن

گردهمایی‌های برگزار شده

دانش آموخته دوره دکتری 

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

جوایز و فرم‌های انجمن

تصاویر

تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 148 تابستان 1395

تقویم همایش‌ها

سرمقاله

اخبار انجمن

مقاله:

یادداشت‌ها:

گردهمایی‌های برگزار شده

میزگرد: آینده شغلی دانش‌آموختگان علوم ریاضی

اخبار دانشگاه‌ها

دانش آموختگان دکتری

مصوبات شورای اجرایی

فرم‌ها و جوایز انجمن

تصاویر

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب خبرنامه 147 بهار 1395

تقویم همایش‌ها

سرمقاله

مقاله:

یادداشت‌ها:

گردهمایی‌های برگزار شده

اخبار دانشگاه‌ها

دانش آموختگان دکتری

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

جوایز و فرم‌های انجمن

تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب خبرنامه 146 زمستان 1394

تقویم همایش‌ها

سرمقاله

اخبار انجمن

مقاله:

نامه‌ها

اخبار دانشگاه‌ها

گردهمایی‌های برگزار شده

دانش‌آموختگان دکتری

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

معرفی دانشکده  علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

جوایز و فرم‌های انجمن

تصاویر

 

فهرست خبرنامه 145 پاییز 1394

تقویم همایش‌ها

سرمقاله

اخبار انجمن

مقاله

اخبار و یادداشت‌ها

اخبار دانشگاه‌ها 

گزارش گردهمایی‌های برگزار شده

معرفی کتاب

دانش آموختگان دوره دکتری

مصوبات شورای اجرایی

معرفی دانشگاه دامغان

جوایز و فرم‌های انجمن ریاضی ایران

تصاویر

تصویر پشت جلد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب خبرنامه 143-144 بهار و تابستان 1394

تقویم همایش‌ها

سرمقاله

اخبار انجمن

مقاله

یادداشت‌ها

یادنامه

اخبار دانشگاه‌ها

گزارش گردهمایی‌های برگزار شده

معرفی کتاب

فارغ‌التحصیلی دوره دکتری!

مصوبات شورای اجرایی

جوایز و فرم‌های انجمن

تصاویر

تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 142 زمستان 93

تقویم همایش‌ها

مقاله

یادداشت‌ها

دانش آموختگان دوره دکتری

اخبار دانشگا‌ه‌ها

معرفی کتاب

گزارش گردهمایی‌های برگزار شده

مصوبات شورای اجرایی

معرفی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان 

جوایز و فرم‌های انجمن

فهرست مطالب خبرنامه 141 پاییز 93

تقویم همایش‌ها

سرمقاله

اخبار انجمن

مقاله

یادداشت‌ها

میزگرد

اخبار دانشگاه‌ها

گزارش گردهمایی‌های برگزار شده

گردهمایی‌های آینده

دانش‌آموختگان دوره دکتری

دهه ریاضیات

معرفی کتاب

مصوبات شورای اجرایی

معرفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

جوایز و فرم‌های انجمن

تصاویر

تصویر پشت جلد