اخبار

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقدمه

مقالات در مجلات بین المللی فاخر و مجلات انجمن ها

مقدمه

مقالات و نظرها

سه عامل اصلی توسعه کشور

توسعه یک کشور به سه عامل مهم وابسته است که روی هم تأثیر متقابل …

ظرفیت‌ دانشگاه‌ها برای رشته آموزش ریاضی

نتایج آزمون سراسری کارشناسی ارشد اعلام شده است و داوطلبان تا…

معیارهای تشخیص يك ریاضیدان برجسته پژوهشی چیست؟

در این مطالعه، ویژگی های یک ریاضیدان برجسته از طریق روش شناسی چند …

اطلاعیه‌ها