چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار خواهد شد.

آگهی مسابقات

فراخوان مسابقه

سرفصل مواد آزمون

نامه پیشنهاد سوال

فرم پیشنهاد سوال

آئین نامه مسابقات

چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور