دستور جلسه مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران در تاریخ 5 مردادماه 1400

اعلام آمادگی کاندیداتوری بازرسی انجمن ریاضی ایران (مهلت تا 2 مردادماه)

بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کابردهای آن در تاریخ 5 و 6 خرداد برگزار شد.

انتصاب دکتر فاطمه پنجه علی بیک بعنوان عضو هیات تحریریه ی ژورنال معتبر ETNA

هشتمین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران فردا، 7 تیرماه برگزار می شود

هفتمین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران امروز 24 خرداد برگزار می شود

نتایج نهایی انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران مربوط به دوره 1400 – 1403

لینک ورود به سامانه انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران مربوط به دوره 1400 – 1403

مرحله نهایی انتخابات شورای اجرایی مربوط به دوره 1400 – 1403 در حال برگزاری است