مطالب توسط زهرا بختیاری

فهرست مطالب خبرنامه 112 تابستان 1386

سرمقاله  مقاله نگاهی به مجلات تجاری ریاضی و مجلاتISI مصاحبه سردبیر با دکتر سیدعباداله محمودیان قدرشناس گذشته باشیم ولی به آن بسنده نکنیم ویکی پدیا کالبد شناسی حل یک مسأله اخبار انجمن گردهمایی برگزار شده و آینده اخبار اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان دوره دکتری روز ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فرم‌های انجمن حامیان […]

فهرست مطالب خبرنامه 111 بهار 1386

فهرست مطالب سرمقاله مصاحبه مصاحبه با سردبیر اخبار انجمن مقاله مقاله تولید نسبی علم ریاضدانان ایران در شاخه‌های ریاضی1981-2005 مصاحبه وال استریت جورنال با یک ریاضیدان هسته تحقیقاتی بیوانفوماتیک گردهمایی‌های برگزار شده  گردهما‌یی‌های آینده اخبار اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان دوره دکتری خانه‌های ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فرم‌های انجمن ریاضی ایران حامیان و […]

فهرست مطالب خبرنامه 110 زمستان 1385

فهرست مطالب سرمقاله و پبام ریاست جمهوری به سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران اخبار انجمن مقاله پال هالموس ظهور روند فن‌آوری زیبایی‌های ریاضی گزارش رونالد پیکپیل گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده اخبار اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آ‌موختگان دوره دکتری نامه‌ها دهه ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فرم های انجمن ریاضی ایران  حامیان […]

فهرست مطالب خبرنامه 109-108 تابستان و پاییز 1385

فهرست مطالب سرمقاله اخبار انجمن مقاله مصاحبه با پروفسور تمیستکلووس م. راسیاس مدال فیلدز گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده اخبار اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان دوره دکتری نامه‌ها‌ روز ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب فهرستی از کتاب‌های آنالیز مصوبات شورای اجرایی حامیان و اعضای حقوی انجمن ریاضی ایران تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 107 بهار 1385

فهرست مطالب سخن سردبیر مقاله ریاضیدان نویسنده ایمنی اینترنت و ریاضیات اخبار انجمن  گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده اخبار اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان دوره دکتری نامه‌ها خانه‌های ریاضیات آئین‌نامه‌ها معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی حامیان و اعضای حقوقی انجمن ریاضی ایران تصویر پشت جلد