مطالب توسط زهرا بختیاری

فهرست مطالب خبرنامه 124 تابستان 1389

تقویم همایش‌ها فهرست مطالب سرمقاله مقاله  همساز با سری همساز کنکور دیگری در راه مصاحبه مصاحبه‌ای با جان بی تامپسون و ژاک تیتز اخبار انجمن اخبار و یادداشت‌ها اخبار دانشگاه‌ها گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده دانش‌آموختگان دوره دکتری معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی معرفی دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید بهشتی فرم عضویت […]

فهرست خبرنامه 123 بهار 1389

تقویم همایش‌ها فهرست مطالب سرمقاله مقاله ارکان پایانامه دکتری پژوهش‌های ریاضی به زبان ساده(ترکیبیات جبری چیست؟)  اخبار و یادداشت‌ها‌ اخبار انجمن اخبار دانشگاه‌ها گزارش گردهمایی‌های برگزار شده دانش‌آموختگان دوره دکتری روز ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی معرفی دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد فرم عضویت حقیقی تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 122-121 پاییز و زمستان 1388

فهرست مطالب سرمقاله مقاله مروری بر دهه ریاضیات مصاحبه مصاحبه با ترنس تائو و قسمت اول مصاحبه با جان جی تامپسون و  ژاک تیتز اخبار انجمن اخبار و یادداشت‌ها نامه‌های رسیده اخبار دانشگاه‌ها نمایندگان انجمن گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده دانش‌آموختگان دوره دکتری دهه ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شوری اجرایی حامیان و […]

فهرست مطالب خبرنامه 120 تابستان 1388

فهرست مطالب سرمقاله کنفرانس ریاضی(گزارش‌های چهلمین کنفرانس ریاضی کشور و میزگرد آینده تحقیقات ریاضی ایران) مقاله چگونه یک سخنرانی خوب ارائه دهیم؟ اخبار انجمن اخبار دانشگاه‌ها گردهمایی‌های آینده دانش‌آموختگان دوره دکتری روز ریاضیات معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فرم‌های حقیقی و حقوقی انجمن حامیان و اعضای حقوقی انجمن تصوبر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 119 بهار 1388

فهرست مطالب  سرمقاله اخبار و یادداشت‌ها اخبار دانشگاه‌ها گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده روز ریاضیات دانش‌آموختگان دوره دکتری معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فرم‌های انجمن حامیان و اعضای حقوقی انجمن ریاضی ایران تصویر پشت جلد

فهرست مطالب خبرنامه 118-117 پاییز و زمستان 1387

فهرست مطالب سرمقاله اخبار و یاددداشت‌ها‌ اخبار دانشگاه‌ها گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده دهه ریاضیات دانش‌آموختگان دوره دکتری معرفی نشربه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فهرست نمایندگان انجمن ریاضی ایران فرم عضویت حققی و حقوقی انجمن حامیان و اعضای حقوقی انجمن ریاضی ایران

فهرست مطالب خبرنانه 116 تابستان 1387

فهرست مطالب سرمقاله مقاله پژوهش اصیل تأملی بر تأسیس رشته‌های بین رشته‌ای بازی با اعداد و ارقام را متوقف کنید آمار ارجاعات الگوی مارکف پنهان چیست؟ مصاحبه مصاحبه با لاسلو لواس اخبار اخبار دانشگاه‌ها گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده اخبار انجمن روز ریاضیات دانش‌آموختگان دوره دکتری معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی حامیان […]

فهرست مطالب خبرنامه 115 بهار 1387

فهرست مطالب سرمقاله و بولتن انجمن ریاضی ایران و سخن سردبیر و پیام وزیر علوم مقاله ضرورت فرهنگسازی در ارزیابی‌های علمی و آسیب‌شناسی اسناد سطحی به آن‌ها نگاه اجمالی به آمارهای موجود در سایتISI در علوم پایه چگونه اولین مقاله خود را بنویسد مصاحبه مصاحبه با الن کن قسمت دوم مصاحبه (چگونه مقاله پژوهشی بنویسیم […]

فهرست مطالب خبرنامه 114 زمستان 1386

فهرست مطالب سرمقاله سخن سردبیر مقاله پژوهش در علوم ریاضی مصاحبه مصاحبه با الن کن قسمت اول اخبار انجمن گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی آینده اخبار خواندنی اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان دوره دکتری دهه ریاضیات معرفی معرفی مؤسسه تحقیقاتی دکتر غلامحسین مصاحب معرفی نشریه معرفی کتاب مصوبات شورای اجرایی فرم‌های انجمن ریاضی ایران حامیان و اعضای […]

فهرست مطالب خبرنامه 113 پاییز 1386

فهرست مطالب سرمقاله سخن رئیس و پیام وزیر علوم مقاله پژوهش‌های آموزنده چگونه مقاله پژوهشی چاپ کنیم؟ در باب پژوهش ریاضی در ایران تأثیر پدران بر علاقه دختران خود به ریاصیات رفتارهای بالینی یک پژوهشگر ریاضی محض در تجربه من اخبار انجمن گزارش گردهمایی‌های برگزار شده گردهمایی‌های آینده شرح جلد اخبار اخبار دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان دوره […]