اخبار

چت جی پی تی!

مسائل دوماهانه ریاضی انجمن

مقالات در مجلات بین المللی فاخر و مجلات انجمن ها

آن چه در خبرنامه خواهید خواند

گزارش کوتاه ملاقات با دکتر میرکمال میرنیا، استاد بازنشستۀ دانشگاه تبریز

گزارش کوتاه ملاقات با دکتر میرکمال میرنیا، استاد بازنشستۀ دانشگ…

گزارش «هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران»

گزارش «هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران»…

گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»

گزارش «بیست و هفتمین سمینار جبر ایران»…

اطلاعیه‌ها