سری نهم مسائل دوماهانه ریاضی – مهر ۱۴۰۲

لینک دانلود سری نهم سوالات

با تشکر از آقای دکتر محمود صیرفی‌زاده، منبع این سری از سوالات عبارتست از:

MEC Monthly Problems in Mathematics
Department of Mathematics
Medgar Evers College/CUNY
Published since 2006
Editor: Raymond Thomas
Managing Editor: Mahmoud Sayrafiezadeh