• پنجمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند 1397، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
  • چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند 1396، دانشگاه بجنورد
  • سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند 1395، دانشگاه فردوسی مشهد
  • دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان 1394، دانشگاه شیراز
  • اولین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، 1391، دانشگاه مازندران