جایزه فاطمی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ همزمان با ۵۰امین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه شیراز به آقای علی محمد توکلی معلم بازنشسته شهر شیراز داده شده است.

جایزه فاطمی برای دومین بار در سال 1400 همزمان با ۵2امین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان به آقای عبدالحمید مومنایی معلم بازنشسته شهر کرمان داده شده است.