ردیفسال اعطانام برندگان جایزه فاطمیمحل اعطا
۱۱۳۹۸علی محمد توکلیدانشگاه شیراز
۲۱۴۰۰عیدالحمید مومناییدانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۱۴۰۱علی عباسیدانشگاه علم و فناوری مازندران