جایزه فاطمی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ همزمان با ۵۰امین کنفرانس ریاضی کشور در شیراز به آقای علی محمد توکلی معلم بازنشسته شهر شیراز داده شده است.