ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه فاطمی محل اعطا
۱ ۱۳۹۸ علی محمد توکلی دانشگاه شیراز
۲ ۱۴۰۰ عیدالحمید مومنایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳ ۱۴۰۱ علی عباسی دانشگاه علم و فناوری مازندران