مسئولین بولتن انجمن ریاضی ایران:

مدیر مسئول: دکتر محمد صال مصلحیان (رییس انجمن)

سردبیر: دکتر مجید سلیمانی دامنه

مدیر اجرایی: دکتر شیرین حجازیان