اولین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره 1401-1398) برگزار شد