فراخوان «برنامه حمایت از حرکت در مرز دانش ریاضی»

بنیاد ملی علم ایران در نظر دارد، از دانشمندان و محققان برجسته علمی کشور در حوزه ریاضی، در راستای حرکت در مرزهای دانش جهانی ریاضی حمایت نماید. این حمایت، بن پایه توسعه علمی در حوزه ریاضی را برای کشور فراهم خواهد ساخت.

برای  اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید:

https://insf.org/fa/news/670/فراخوان-برنامه-حمایت-از-حرکت-در-مرز-دانش-ریاضی-

توضیح:

فهرست مجلات بنیاد علم ایران