انتخاب بازرس جدید انجمن ریاضی

در مجمع عمومی عادی انجمن ریاضی ایران که در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲برگزار شد همکاران زیر به عنوان بازرس و بازرس علی‌البدل به مدت دوسال (از اول مهر ۱۴۰۲ تا اول مهر ۱۴۰۴) توسط اعضای حاضر در جلسه انتخاب شدند:

دکتر مرضیه شمس یوسفیدانشگاه گیلان (بازرس)

دکتر علی شکریدانشگاه زنجان (بازرس علی‌البدل)

بدینوسیله از تلاش‌های بی‌شائبه خانم دکتر اشرف دانشخواه (بازرس) و آقای دکتر علی‌محمد نظری (بازرس علی‌البدل) در دوره پیشین سپاسگزاری و تقدیر می‌گردد.