اهدای جایزه دکتر محمدهادی شفیعیها در افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

اهدای جایزه دکتر محمدهادی شفیعیها به آقای دکتر محمد باقری در افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران