معرفی سرآمدان علمی

بر اساس نامه ذیل از همه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی که در سه سال گذشته مفتخر به دریافت جوایز و افتخارات بین‌المللی در مجامع علمی جهانی شده‌اند درخواست می‌شود مستندات مربوط را همراه رزومه خود تا پانزدهم اردیبهشت ماه جاری جهت معرفی به بنیاد نخبگان به انجمن ریاضی ایران iranmath@ims.irارسال نمایند.

نامه بیاد ملی نخبگان