گزارش «اولین همایش ریاضیات، جذابیت‌ها و چالش‌های آن»

گزارش «اولین همایش ریاضیات، جذابیت‌ها و چالش‌های آن»