فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 71 (پاییز و زمستان ۱۴۰۱) منتشر شد.

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 71 (پاییز و زمستان ۱۴۰۱) منتشر شد

مقاله‌ها