گزارش «هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران»

گزارش «هشتمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران»