نمایه شدن مجله انجمن ریاضی ایران در zbMATH open

 

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که مجله انجمن ریاضی ایران (J. Iran. Math. Soc.) برای نمایه شدن در zbMATH از انتشارات انجمن ریاضی اروپا پذیرفته شده است.