مصاحبه با چند ریاضیدان

پروژه آدم‌ها و ریاضیات در مورد زندگی و افکار بعضی از ریاضیدانان سرشناس ایرانی است که توسط آقای دکتر اصغری از طریق مصاحبه در حال انجام است. لینک بعضی از آنها که روی یوتیوب قابل مشاهده است در اینجا می آید:

دکتر اسماعیل بابلیان

دکتر یحیی تابش

دکتر رحیم زارع نهندی

دکتر سیاوش شهشهانی

دکتر سیامک یاسمی

لازم به ذکر است که پروژه تاریخ شفاهی ایران توسط آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی در انجمن ریاضی ایران و فرهنگستان علوم کلید خورده است و مراحل اجرائی خود را طی می‌کند.