تصاویر روز اول برگزاری چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

تصاویر روز دوم

تصاویر روز اختتامیه