حمایت انجمن از دانشمندان در معرض خطر، آواره، و پناهنده

با تصویب شورای اجرایی، انجمن ریاضی ایران اعلامیه علم در تبعید «حمایت از دانشمندان در معرض خطر، آواره، و پناهنده: فراخوانی برای اقدام» را امضا کرد.   این اعلامیه تعهدات کلیدی لازم در سطح جهانی را برای حمایت فوری و بلندمدت از محققان و دانشمندانی که در معرض خطر، آواره و یا پناهنده اند ترسیم می کند تا آینده بهتری برای آنها، علم و جامعه ساخته شود.

نام و لگوی انجمن در اینجا قابل مشاهده است:

https://scienceinexile.org/sign-declaration