یادداشت آقای دکتر محمد صال مصلحیان در روزنامه شرق:

لغزشهای راهبردی در دانشگاه‌ها، آزموده را آزمودن خطاست!