مقالات در Proc.,Trans., & Notices Amer. Math. Soc (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات Proc.,Trans., Notices Amer. Math. Soc در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)