سردبیر فرهنگ و اندیشه ریاضی برای دوره بعد تعیین شد

در جلسه شورای اجرایی انجمن که در روز سه شنبه ۱۰ اسفند ماه  برگزار شد، با توجه به آرای اعضای هیئت تحریریه جاری فرهنگ و اندیشه ریاضی، آقای دکتر سعید مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، به عنوان سردبیر فرهنگ و اندیشه ریاضی برای دوره سه ساله (شروع از ۱۴۰۱) تعیین گردید.

وی دکترای خود را از دانشگاه اصفهان در آنالیز هارمونیک و در سال ۱۳۸۵ اخذ کرده است.  مقالات پژوهشی وی در Google Scholar و zbMATH قابل مشاهده است. وی چندین مقاله علمی-ترویجی به رشته تحریر درآورده است. مقالات ایشان در فرهنگ و اندیشه ریاضی در اینجا قابل مشاهده است:

http://mct.iranjournals.ir/?_action=article&keywords=مقصودی

عضویت در هیئت تحریریه سه نشریه فرهنگ واندیشه ریاضی، ریاضیات و جامعه، و رشد آموزش ریاضی از دیگر فعالیتهای وی بوده است. تاکنون، ترجمه سه کتاب ریاضی نیز از ایشان منتشر شده است.