گزارش «یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن»

گزارش «یازدهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن»