تقدیر از روسای انجمن ریاضی ایران در سال بین المللی علوم پایه