طرح «تاریخ شفاهی ریاضیات معاصر ایران» به سرپرستی آقای دکتر محمد جلوداری ممقانی که در شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در پاییز ۱۴۰۰ تصویب شده است، با استقبال همه اعضای شاخه ریاضی فرهنگستان روبرو شد و در جلسه دی‌ماه این شاخه، مورد حمایت و مساعدت قرار گرفت.
انجمن ریاضی ایران از آقای دکتر مگردیچ تومانیان، ریاست محترم، و کلیه همکاران گرامی عضو شاخه ریاضی فرهنگستان سپاسگزاری می نماید.