دعوت به همکاری برای ویرایش کتاب «رﯾﺎﺿﯿﺎت، اﻧﻔﺠﺎر اداﻣﻪ دارد»

ﮐﺘﺎب «رﯾﺎﺿﯿﺎت، اﻧﻔﺠﺎر  اداﻣﻪ دارد» ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺟﻠﺪ دوم کتاب «اﻧﻔﺠﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت» اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻣﻨﺘشر شده اﺳﺖ.  ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرسی ﺟﻠﺪ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اینجانب ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺪ اول،  ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ﻫﺎ را  از اﺳﺘﺎداﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده‌ام ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از زﺑﺎن اﺻﻞ مقالات (ﻓﺮاﻧﺴﻪ) و زﺑﺎن ﻓﺎرسی و ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ مقالات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ضروری اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪم اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤّﺪ لاﻣﻌﯽ رﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد سرﺷﻨﺎس و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرسی و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻢ ﯾﺪ ﻃﻮلانی دارﻧﺪ،  ﺧﻮاﻫﺸﻢ را رد ﻧﮑﺮدﻧﺪ و وﯾﺮاﺳﺘﺎری را ﺗﻘﺒّﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ دﻗّﺖ و ﻇﺮاﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻮدم از اﯾﺸﺎن دﯾﺪم، ﺑﺪون ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻄﺮح می‌کنم ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﺑﻪ ﻓﮑﺮم ﻧﺮﺳﯿﺪ:

دﻋﻮت ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ، ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ شود. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻞ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ برای مدتی معین در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎضی اﯾﺮان ﻗﺮار می‌دﻫﯿﻢ. اﺳﺘﺎدان ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺷﮑﺎل را در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ زﯾﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ:

achademan@gmail.com

مطمئن ﺑﺎﺷﯿﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد.

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺻﺎﺋﺐ

 و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ

ارسلان ﺷﺎدﻣﺎن

1400/10/28