آیین نامه جدید بولتن با مدیریت سردبیر آن، آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه، درکارگروه انتشارات انجمن متشکل از سردبیر فعلی، شش سردبیر قبلی بولتن (آقایان دکتر رحیم زارع نهندی، دکتر سعید اعظم، دکتر عباس سالمی، دکتر حمید رضا ابراهیمی وشکی، دکتر علیرضا اشرفی، و دکتر محمد صال مصلحیان) به همراه سردبیر مجله انجمن ریاضی ایران (آقای دکتر علیرضا عبداللهی) با در نظر گرفتن پیشرفتهای اخیر نشریه، نیازهای آتی آن و توجه به جهت‌گیری های جدید نشریات بین المللی بازبینی شد و پس از طرح و بررسی در گروه دبیران (هیئت تحریریه) بولتن، در جلسه شورای اجرایی انجمن مورخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ بررسی و به تصویب رسید.