برای مشاهده سخنرانی کلیک نمایید.

این سخنرانی بر مبنای مقاله زیر ایراد گردیده است:

آموزش مدرسه‌ای،‎مسئله این است‎