انتخاب دکتر عباس سالمی پاریزی به عنوان مسئول جوایز انجمن ریاضی ایران

طبق مصوبه شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲جناب آقای دکتر عباس سالمی پاریزی، استاد بخش ریاضی کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  به عنوان «مسئول جوایز انجمن ریاضی ایران» از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۳ منصوب شدند.