اهدای جایره دکتر محمدهادی شفیعیها در افتتاحیه پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

اهدای جایره دکتر محمدهادی شفیعیها به آقای دکتر روح الله جهانی پور در افتتاحیه پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران