آگهی تشکیل مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران 1400

  مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران روز سه شنبه ۵ مرداد ماه 1400 ساعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد

از كليه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود در اين جلسه حضور يابند.

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضاي پيوسته انجمن حق رأی دارند.

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران