موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب در دانشگاه خوارزمی، اولین دوره کوتاه آموزشی – تحقیقاتی حلقه های نیم گروه های آفین را به صورت مجازی برگزار می کند.