همه چیز را مثبت می دید و درباره سختی ها حرف نمی زد.

🔸 23 تیر ماه، سومین سالگرد درگذشت مریم میرزاخانی است.
مقاله ی یان وندارک، همسر او، که به تازگی در شماره جدید بولتن انجمن ریاضی آمریکا منتشر شده تقدیم است:

✍🏻«او نمونه ای از طرز برخورد متواضعانه، دوستانه و کنجکاوانه بود؛ و در عین حال دستاوردهای علمی اش را پنهان می کرد؛ شاید برای اینکه اطرافیانش گیج و دستپاچه نشوند.»

🔹مترجم: آقای بهنام هاشمی

برای دریافت مقاله کلیک کنید.