پاسخ مدیر کل دفتر وزارتی به نامه ارسالی انجمن در خصوص درخواست بررسی پیشنهاد طرح جدید برگزاری کنکور

برای دریافت نامه کلیک نمایید.