پنجمين سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی

      دانشگاه شهید مدنی آذربايجان (23 و 24 تیرماه 1400)

با استعانت از درگاه خداوند متعال، دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین محققین داخل و خارج کشور و ایجاد محیط مناسب جهت برقراری ارتباط علمی و تبادل افکار پنجمين سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی را با همکاری انجمن ریاضی ایران، در تیرماه سال 1400 برگزار خواهد نمود.  لذا گروه رياضي دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و انجمن ریاضی ایران از تمامي محققین گرایش های آنالیز و بهینه سازی دعوت بعمل می آورد تا در سمینار مذکور شركت نمايند.

لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت عمومی کشور و جهان که متاثر از ویروس کرونا است، با تصمیم کمیته های علمی و اجرایی با هماهنگی انجمن ریاضی ایران این سمینار که قرار بود در تاریخ یازدهم الی سیزدهم تیرماه 1399 برگزار گردد، با یکسال تاخیر و در تاریخ های فوق الذکر برگزار خواهد شد.

شهرام رضاپور

دبیر علمی پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی