دبیر کل کمیسیون بینالمللی آموزش ریاضی (ICMI) از راه اندازی یک منزلگاه اینترنتی برای پروژه آمور (دسترسی به منابع چندرسانه ای برخط مربوط به برندگان جایزه‌های بین‌المللی آموزش ریاضی) خبر داد. در پروژه آمور، فیلمهای کوتاهی از برندگان جایزههای مطرح در حوزه تحقیقات آموزش ریاضی (جایزه فلیکس کلاین و جایزه هانس فرودنتال) بارگذاری شده است. البته جایزه های دیگری نیز توسط کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی تعریف شده و در افتتاحیه کنگره‌های بینالمللی آموزش ریاضی اهدا می شوند ولی جزو پروژه آمور نیستند، چرا که کمتر مربوط به پژوهش‌های آموزش ریاضی هستند و بیشتر مربوط به جنبه‌های تجربی و عملی آموزش ریاضی هستند.

جایزه فلیکس کلاین هر دو سال یکبار به محققانی اهدا می شود که تحقیقات ارزشمندی در حوزه آموزش ریاضیات در طول زندگیشان انجام دادهاند. پژوهش‌های مربوط به نامزدهای قبلی این جایزه هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی اثرگذار بوده اند و موجب بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری ریاضی از طریق برقراری ارتباط بین تحقیق و عمل شده‌اند. جایزه هانس فرودنتال نیز هر دو سال یکبار به محققانی اهدا می‌شود که یک برنامه تحقیقاتی جدید را آغاز کرده و در طی 10 سال گذشته آن را به بلوغ برسانند. برندگان پیشین این جایزه غالبا یک نظریه را در حوزه آموزش ریاضی ارایه کرده اند که منسجم و عمیق بودند.

مراجعه به این منزلگاه برای همه علاقمندان  به حوزه پژوهشهای آموزش ریاضی به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مفید خواهد بود. اطلاعات این منزلگاه در حال بروز رسانی است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس (https://icmiamor.org/) مراجعه نمایید.

ابوالفضل رفیع پور

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و نماینده انجمن ریاضی ایران در کمیسیون بین المللی تدریس ریاضی