چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور در شهریورماه 1399 برگزار خواهد شد.

جلسه چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸ در دفتر جناب آقای دکتر اردوخانی معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا برگزار گردید.

چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد. (ورود تیم‌ها از بعدازظهر روز ۱۱ شهریور خواهد بود.)