اولین جلسه هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره مهر 1398- شهریور 1401) در تاریخ 98/10/18 برگزار گردید. در این جلسه، درباره موضوعات متعددی شامل چگونگی کیفیت بخشی داوریها، چگونگی جذب مقالات با کیفیت بالا، انجام برخی اصلاحات در وبسایت‌ داخلی بولتن و وبسایت زیرمجموعه اشپرینگر، و تعداد ادیتورهای تخصص‌های مختلف، بحث و بررسی بعمل آمد و تصمیماتی گرفته شد.

اولین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره 1401-1398)