مقاله دکتر مگردیچ تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم به مناسبت هفته پژوهش

برای دریافت فایل مقاله کلیک نمایید.