جلسه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران روز پنجشنبه 14 آذرماه 1398 در دفتر انجمن برگزار شد.