پانزدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در پنجم آذر 1398 برگزار شد

پانزدهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران با حضور خانم‌ها: دکتر مژگان محمودی، دکتر  زهرا گویا و دکتر فائزه توتونیان و اکرم صادقی  و آقایان: دکتر علی ایرانمنش، دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر محمدرضا درفشه،  دکتر احمد صفاپور و دکتر سیدمنصور واعظ پور در  5 آذر ۱۳۹۸ در دبیرخانه انجمن ریاضی ایران برگزار شد.