جلسه با آقای دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور خانم دکتر سلطانخواه و آقایان دکتر: قاسمی هنری، واعظ پور، تومانیان، ایرانمنش با موضوع کنکور 26 آبان ماه برگزار شد.