جلسه کمیته انتشارات انجمن ریاضی ایران در دفتر دبیرخانه انجمن در دوم آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.

جلسه کمیته انتشارات انجمن ریاضی ایران در دفتر دبیرخانه انجمن با حضور آقایان: دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر محمدرضا درفشه و دکتر مهرداد نامداری در دوم  آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.

 

                               جلسه کمیته انتشارات انجمن ریاضی ایران