چهاردهمین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در دفتر دبیرخانه انجمن  با حضور خانم‌ها: دکتر مژگان محمودی  و اکرم صادقی  و آقایان: دکتر علی ایرانمنش، دکتر محمد جلوداری ممقانی، دکتر محمدرضا درفشه،  دکتر احمد صفاپور،  دکتر علی رجائی، دکتر طاهر قاسمی‌هنری  و دکتر سیدمنصور واعظ پور در  اول آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.