برنامه زمان‌بندی چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

برای دریافت برنامه‌های زمان‌بندی ویژه سرپرستان تیم و دانشجویان شرکت کننده در  چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور به لینک‌های  زیر مراجعه نمایید:

 

برنامه 43امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور ویژه سرپرستان تیم

برنامه 43امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور وِیژه دانشجویان